HİDROJEOLOJİK ETÜT – 0535 983 24 49

Hidrojeolojik etüt çalışması; bir havza veya alanda yapılan, incelenen alandaki yeraltısuyu oluşumu, dağılımı ve hareketini inceleyen, ayrıca yeraltısuyu beslenim ve boşalım değerlerini irdeleyen, akiferlerin karakterlerini değerlendiren çalışmaların tümünden oluşur.

Hidrojeoloji mühendisliğinin en temel uygulama alanlarından biri olan hidrojeolojik etüt hizmetleri, amacına göre içerik farklılıkları gösterebilir. Örneğin atık sahaları için yapılan hidrojeolojik etüdün içeriği; daha çok çevresel etkileşim, yeraltısuyu kirliliği ve yeraltısuyunun korunması başlıklarını içerirken, yeraltısuyu temini amaçlı yapılan hidrojeolojik etütlerin kapsamı ise daha çok yeraltısuyunu içeren akifer tabakaların parametrelerinin(permabilite, kuyu etki yarıçapı, depolama katsayısı vb.) belirlenmesine  dayanır.

Su temini amacıyla, soğuk su sondajları veya sıcak su sondajlarında, önceden bölge için hazırlanmış hidrojeolojik etütlerin, açılacak sondajların lokasyon seçimi ve derinlik seçiminde büyük yararı bulunmaktadır.

Hidrojeoloji mühendisi; etüt alanına ait akifer beslenim ve boşalım ilişkisi, yeraltısuyuna ait fiziksel ve  hidrojeokimyasal özellikleri, akiferlerin sınır koşulları vb. hidrojeolojik verilerin tümünden yararlanarak sürdürülebilir bir yeraltısuyu yönetim modelini ortaya koyar.