SU SONDAJI- 0 533 665 7925

SU SONDAJI – 0 533 665 7925

Su, ülkemizde ve tüm dünyada insan ihtiyacı açısından her geçen gün önemini katlayarak arttıran bir doğal kaynaktır. Artan nüfusa paralel olarak, özellikle içme ve insan kullanımına uygun nitelikte su kaynaklarına ulaşma imkanı zamanla azalmaktadır.

Yüzey su kaynaklarının insan ihtiyacını karşılamasının zorlaştığı son yıllarda, yeraltısuyu alternatif kaynak olarak her geçen yıl daha da önem kazanmaktadır.

Yeraltısuyundan etkin bir biçimde yararlanabilmek için sürdürülebilir bir planlamaya ihtiyaç vardır. Bu bakımdan, açılan sondajlarla yapılacak çekim miktarının,  tüm havza verileri dikkate alınarak denetim altına alınması, dolayısıyla her sondaj kuyusundan emniyetli verim hacmine göre çekim yapılması ve akifer parametrelerinin her sondajda doğru şekilde saptanması, bu parametrelere göre sondaj kuyularının işletmeye alınması hususu, ülkemizin su geleceği adına çok olmazsa olmaz bir zorunluluktur.

Firma olarak, açtığımız her sondaj için öncelikle yeraltısuyunun etkin ve ekonomik kullanımını ilke olarak benimsemekteyiz.

Özellikle soğuk su sondajlarının açılması alanında faaliyet gösteren firmamız, aynı zamanda; sondaj öncesi sahanın hidrojeolojik etüdü, sondaj kuyularının ruhsatı (yeraltısuyu arama ve kullanma belgelerinin alınması), sondaj kuyularında pompaj testlerinin yapılması ve sondaj kuyularının hidrojeoloji mühendislik parametrelerinin saptanması (hidrolik iletkenlik katsayısı- permabilite- kuyu etki yarıçapı- statik ve dinamik , sondaj -derin kuyu dalgıç pompa sisteminin kurulumu, sondaj kuyu inkişafı-temizliği vb. hizmetlerin tamamında profesyonel olarak  faaliyetini sürdürmektedir.

Yeraltısuyu temini amaçlı açılan su sondajlarında, başarılı sonuç elde edebilmek için en temel kriter vardır; su sondaj kuyusunun açılacağı lokasyon ve açılacak su sondajı kuyusunun derinliği.

Su sondajı kuyusunun açılmaya başlanmasından önce sondaj kuyu noktasının gerek aletsel çalışmalar gerekse jeolojik ve hidrojeolojik verilere dayalı olarak doğru tespit edilmesi en önemli konudur.

Aletsel çalışmalar, mevcut jeolojik ve hidrojeolojik verilerle deneştirilerek yeraltısuyunu içeren ve iletebilen tabakaların(akiferler) kalınlıkları ve dolayısıyla alt ve üst sınırları belirlenip, açılacak su sondajı kuyusunun derinliğinin de buna göre taşlanması ve öngörülmesi gerekir.

Tüm bu verileri sondaj öncesinde yapılan  hidrojeolojik etütlerle elde etmek mümkündür.

Su sondajı kuyularının inşa edilmesi süreci, sırasıyla; su sondaj kuyusu delgisi, teçhizleme(borulama), su sondaj kuyusunun çakıllaması, sondaj kuyusu inkişafı, sondaj kuyusu dalgıç pompa montajı ve kuyunun işletmeye alınması aşamalarından oluşmaktadır.

Su sondajı kuyularında delgi işlemi zemin koşullarına göre belli bir sistematiğe göre yapılmaktadır. Kil, kum, çakıl ve ileri seviyede ayrışmış kayaç ortamlarda çamurlu-rotary sistemde sondaj delgisi yapılır. Bu yöntemde genel olarak sondaj delgi takımının ağırlığı yardımıyla ve dönmeye dayalı olarak delgi işlemi gerçekleştirilir. Sondaj delgisi esnasında, su ve bentonit yardımıyla bir sirkülasyon çukurunda sondaj çamuru ( İngilizce’de mud cake) oluşturulur. delgi esnasında sondaj kuyusu içerisine sondaj çamuru suyla birlikte kuyu içerisinde sirküle ettirilerek kuyu cidarı bu çamurla stabil duruma getirilir. Ancak akifer tabakalarının gözeneklerinin açılması ve dolayısıyla sondaj kuyularında verimin arttırılması bakımından bu çamurun temizlenerek (sondaj kuyusunun inkişaf ettirilmesi) sağlanmalıdır. Kaya ortamlarda yapılacak sondajlarda ise genel olarak rotary-havalı sistem tercih edilmektedir. Hızlı ve pratik bir yöntem olması dolayısıyla zaman zaman sert killi zeminlerde de bu delgi yöntemi uygulanabilir.

Su sondajı kuyularında teçhizleme(borulama) işlemi, özellikle daneli akiferlerde( kil-silt, kum, çakıl ve ayrışmış kayaç vb.),  kırıntılı ve daneli malzemeden dolayı, uzun süreçte kuyu yıkılmasını önlemek ve süspanse malzemenin pompa sisteminin tıkamasını önlemek amacıyla uygulanır. Yeraltısuyu statik seviyesinin veya piezometrik seviyenin altında kalan kısımlarda genel olarak filtreli borularla teçhizleme yapılırken yeraltısuyu statik seviyesinin üstünde kalan seviyede kapalı borularla teçhizleme yapılır.

Su sondajı kuyularında teçhizleme işleminden sonra çakıllama işlemi yapılarak, kuyu inşası tamamlanır. Çakıllamada yuvarlak çakıl malzemesi kullanılır. Kullanılacak çakıl malzemesinin çapı, teçhiz borularının filtre açıklıklarından daha büyük seçilmelidir.

Su sondajı kuyularında, kuyu inşası tamamlandıktan sonra kuyunun inkişafı(geliştirilmesi) işlemi için kapalı vana veya açık sistemde kuyu inkişafı gerçekleştirilir. Sondaj kuyu inkişafı işlemi, kuyu cidarındaki mud cake ve içindeki kırıntı malzemenin dışarı atılması, kuyudaki çakıl zarfının düzenlemesini sağlar.

İnkişafı tamamlanan sondaj kuyularını işletmeye almak amacıyla dalgıç pompa sisteminin seçilmesi aşamasına geçilir. Bunun için öncelikle sondaj kuyularında emniyetli verim hacminin saptanmasına yönelik pompaj testleri yapılır. Su sondajı kuyularında pompaj testleri iki türlüdür; kademeli debili pompaj testi ve sabit debili pompaj testidir. Kademeli debili pompaj testlerinde; artan yada azalan bir çekim debisine göre, yeraltısuyunun kuyudaki statik ve dinamik seviyeleri belirlenir. Sabit debili pompaj testlerinde ise ihtiyaca göre bir çekim debisi önceden berlilenir ve bu sabit debiye göre kuyudaki statik ve dinamik yeraltısuyu seviyeleri tespit edilir. Su sondajı kuyularında pompaj testleri, ayrıca, akiferlerin diğer hidrojeolojik parametrelerinin(hidrolik iletkenlik katsayısı, kuyu etki yarıçapı, transmissibilite, permabilite / geçirimlilik vb. ) saptanması amacıyla da uygulanır.

Pompaj testleriyle çekim debilerine göre dinamik seviyesi belirlenmiş olan sondaj kuyusuna, dalgıç pompa sistemi indirilerek kuyu işletmeye alınmış olur.

Su sondaj kuyusunun ömrünü 2 temel faktör belirler; doğru şekilde sondaj / kuyu inşasının yapılması, sondajı besleyen akiferlerin verimlerinin düşmesi ve sıfırlanması.

Sondaj kuyusunun doğru inşa edilebilmesi, akifer tabakalarının alt üst sınırlarının doğru şekilde saptanarak sondaj derinliğinin buna göre belirlenmesine, çakıllama ve borulama işlemlerinin doğru şekilde ve teknik normlara uygun şekilde yapılmasına, pompa sisteminin doğru derinlikte çalıştırılmasına bağlıdır.

Firmamız, su sondaj firması olarak; İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bolu, Bursa, İzmir, Adapazarı, Yalova, İzmir, Tekirdağ, Gebze gibi şehirlerde su sondajı uygulamaları yapmakta ve bu sektördeki faaliyetini sürdürmektedir.

Özellikle Gebze başta olmak üzere; Kocaeli, İstanbul, Yalova, Sakarya, Bursa olmak üzere birçok şehirde su sondajı, sondaj kapsamındaki jeoloji ve hidrojeoloji mühendisliği hizmetleri (yeraltısuyu araştırması amaçlı hidrojeolojik- jeolojik- jeofizik etütler, sondaj kuyu ruhsatı- DSİ Yeraltısuyu Arama Belgesi ve Yeraltısuyu Kullanma Belgesi alınması, sondaj kuyularında pompaj- akifer verim testleri vb.), sondaj dalgıç pompa sistemleri ve kurulumu vb. alanlarda faaliyet göstermektedir.

SOĞUK SU SONDAJI Çalışmalarımızdan bazı görüntüler. 600 m derinliğe kadar her tip zeminde ve her çapta soğuk su sondajı ve 1000 m derinliğe kadar her tip zeminde ve çapta sıcak su sondajı /jeotermal sondaj hizmeti veriyoruz.