ZEMİN ETÜDÜ – 0 533 665 7925

ZEMİN ETÜDÜ – 0 533 665 7925

Yapıların projelendirilmesi aşamasında, yapı temelinin oturacağı zemine ait statik ve dinamik zemin parametrelerini elde etmek amacıyla zorunlu olan Zemin etüdü raporlarının hazırlanması hizmetini 2005 yılından bu yana sunmaktayız. Zemin etüt raporlarının içeriği ve niteliği, etüt sahasının jeoteknik özelliklerine ve üst yapının niteliğine bağlı olarak değişebilir. Özellikle derin temelli yapılar ve alüviyal ortamlardaki yapılar için ayrıntı zemin etüt raporlarının hazırlanması gerekmektedir.

Yapıya yönelik parsel bazındaki zemin etütlerinin kapsamında; zemin sondajı, arazide zemin deneyleri(SPT, Presiyometre, CPT vb.), sondajla karot veya UD, SPT örneklerinin alınması, jeolojik -jeoteknik ve hidrojeolojik haritalama ve kesit ve gözlemlerin yapılması, yapı-zemin ilişkisinin mühendislik jeolojisi açısından irdelenmesi, sondaj kuyusunda yeraltısuyu gözlemlerinin yapılması, zemin etüdü raporlarında kullanılmak üzere gerekli jeoteknik parametrelerin belirlenmesine yönelik laboratuar deneyleri, sismik ve rezistivite gibi jeofizik çalışmalar ve tüm bu çalışmaların değerlendirilmesinden oluşan bir zemin etüt raporunun hazırlanması işleri yer alır.

Plana esas olacak şekilde, yapılaşma izni bulunmayan sahalar için yapılan zemin etüdü çalışmaları ise jeolojik-jeoteknik etütler olarak adlandırılır.

Firmamız, Zemin Etüt Raporlarını 18 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlamaktadır.

Bu yönetmeliğe göre yapı ve zemine ait kriterler göz önüne alınarak zemin etüt kategorileri belirlenmiş ve bu kategorilere göre de zemin etüdü raporunun kapsamı ve niteliği ayrı ayrı belirtilmiştir. İlçe ve il sınırları içerisinde inşa edilecek betonarme konut/ sanayi ve ticaret yapıları için çoğunlukla kategori-2’ye göre zemin etüdü raporu hazırlanması istenmektedir.

Firmamız gerek bölgesel gerekse parsel basındaki zemin etüdü hizmetleri hususunda 13 yıllık deneyimiyle müşterilerine gerek bölgesel zemin etütleri, jeolojik etütler ve parsel bazındaki zemin etütleri gerekse de zemin etüdü verilerine bağlı zemin iyileştirme projeleri ve uygulamaları hususunda nitelikli mühendislik hizmetleri sunmaktadır.