DSİ YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

7 Haziran 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27957

YÖNETMELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

DSİ YERALTISUYU ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; kullanma belgesine istinaden yeraltısuyu kuyusu, galeri, tünel ve benzerlerinden çekilen ve çekilecek olan  yeraltısuyu miktarının, ölçüm sistemleri ile ölçülerek kontrol altına alınması ve kullanılacak ölçüm sistemlerinin tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kullanma belgesine bağlanmış yeraltısuyu kuyusu, galeri, tünel ve benzerlerinden belgesinde belirtilen miktarda yeraltısuyunun çekilmesini kontrol edecek ölçüm sistemlerinin; çeşitleri, özellikleri ve denetimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu ve geçici 2 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belge sahibi: 167 sayılı Kanunda belirtilen, arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi almış kimseyi,

b) DSİ: Devlet Su İşlerini,

c) Ölçüm sistemi: Çekilen ve çekilecek olan yeraltısuyu miktarını belirlemek için kullanılan ön yüklemeli su sayacı, ön yüklemeli elektrik sayacı ve benzeri ölçüm aleti takılmak suretiyle oluşturulan sistemi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

Ölçüm sistemlerine ilişkin ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) Her kuyuya niteliğine göre bir ölçüm sistemi takılması,

b) Belge sahibinin ölçüm sistemini monte etmesi,

c) Ölçüm sisteminin her an kontrole uygun olması,

ç) Belge sahibinin, ölçüm sisteminin kontrolü ve okunması sırasında yetkililere azami kolaylığı göstermesi,

d) Ölçüm sisteminde meydana gelebilecek hasar ve arıza nedeniyle belge sahibinin uğrayacağı zarar ziyandan kendisinin sorumlu olması,

e) Kullanma belgesinin verildiği tarihten ve bu tarihi izleyen birer yıllık sürenin bitiminden itibaren otuz gün içerisinde ölçüm sistemine yeni yükleme yapılması,

f) Belge sahiplerinin ön yüklemeli sayacı, manyetik kart yükleme cihazını ilgili kuruma teslim etmiş firmalardan temin etmeleri,

g) Ölçüm sisteminin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak korunması, kullanılması ve kullandırılmasından, belge sahibinin sorumlu olması,

esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ölçüm Sistemi Çeşitleri ve İlgili Esaslar

Ön yüklemeli su sayacı

MADDE 6 – (1) Ön yüklemeli su sayacı kullanacak belge sahibi; belgesinde belirtilen ve bir yıl içerisinde yeraltısuyundan çekmesine müsaade edilen azami su miktarından, ne kadarının çekildiğinin ölçülmesi için, kuyu çıkış ağzına ön yüklemeli su sayaç sistemini monte eder.

(2) Ön yüklemeli su sayacı, tüketilen ve kalan miktarın takibinin yapılmasına imkan tanıyan özelliklere sahip olmalıdır.

(3) Ön yüklemeli su sayacına ait diğer özellikler, 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliğine (2004/22/AT) uygun olmalıdır.

(4) Bir yıl içerisinde çekilebilecek azami su miktarı; kullanma belgesinde belirtilir ve DSİ tarafından ön yüklemeli karta yüklenerek kullanma belgesi ile birlikte verilir. Bir sonraki yüklemede belgenin veriliş tarihi esas alınır.  

(5) Ön yüklemeli karta yüklenen su miktarı bitince yeraltısuyu kullanılamaz.

(6) Karta yüklenen çekilebilecek azami su miktarı;

a) Kullanma belgesinin verildiği tarihten itibaren bir yıl süre ile geçerlidir ve her bir yıllık dönemin bitiminde yeni yükleme yapılır,

b) Azami su miktarının tamamının tespit edilen tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmaması halinde, kalan miktar, izleyen bir yıla karşılık gelen döneme devredilemez,

c) Yılı tamamlanmadan, azami su miktarının tamamının kullanılması halinde, bir yıla karşılık gelen aynı dönem içerisinde ilave su verilmez.

Ön yüklemeli elektrik sayacı 

MADDE 7 – (1) Ön yüklemeli elektrik sayacı kullanacak belge sahibi, belgesinde belirtilen ve bir yıl içerisinde yeraltısuyundan çekmesine müsaade edilen azami su miktarından, ne kadarının çekildiğinin ölçülmesi için ön yüklemeli elektrik sayacı sistemini monte eder.

(2) Ön yüklemeli elektrik sayacı, tüketilen ve kalan miktarın takibinin yapılmasına imkan tanıyan özellikleri içerir.

(3) Ön yüklemeli elektrik sayacına ait diğer özellikler, Ölçü Aletleri Yönetmeliğinde (2004/22/AT)  yer alan hususlara uygun olmalıdır.

(4) Kullanma belgesinde belirtilen, yeraltısuyundan çekilebilecek azami su için gerekli enerji miktarı, DSİ tarafından aşağıdaki şekilde hesaplanarak en geç bir ay içerisinde kullanma belgesine yazılır;

a) Bir yıl içerisinde çekilebilecek yeraltısuyu miktarı, kullanma belgesinde m3/yıl olarak belirlenir,

b) Kuyuya monte edilecek pompanın debisi litre/saniye olarak tespit edilir,

c) Pompanın monte edileceği derinlik ile varsa ilave basma yüksekliğinin toplamı olan toplam basma yüksekliği metre cinsinden tespit edilir,

ç) Pompanın monte edileceği derinlik veya toplam basma yüksekliği ile pompa debisi çarpılır ve elde edilen değer 40,5’e bölünerek beygir gücü cinsinden pompa gücü hesaplanır,

d) Beygir gücü cinsinden elde edilen pompa gücü 0,8 ile çarpılarak pompa gücü kW olarak elde edilir,

e) Litre/saniye birimindeki pompa debisi 3,6 ile çarpılarak m3/saat birimine dönüştürülür,

f) m3/yıl birimindeki yıllık çekilebilecek azami yeraltısuyu miktarı m3/saat birimindeki pompa debisine bölünerek pompanın yıllık çalışma saati, saat/yıl olarak belirlenir,

g) Saat/yıl olarak belirlenen yıllık çalışma saati ile kW cinsinden pompa gücünün çarpımı kWh cinsinden yeraltısuyunu çekmek için gerekli enerji miktarını verir.   

(5) Yetkili dağıtım şirketi/şirketleri, kullanma belgesinde belirtilen enerji miktarını ön yüklemeli karta yükler. Kullanma belgesi olmadan yükleme yapılamaz.

(6) Karta yüklenen enerji miktarı bitince yeraltısuyu kullanılamaz.

(7) Karta yüklenen enerji miktarı;

a) Kullanma belgesinin verildiği tarihten itibaren bir yıl süre ile geçerlidir ve her bir yıllık dönemin bitiminde yeni yükleme yapılır.

b) Enerji miktarının tamamının tespit edilen tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmaması halinde, kalan miktar, izleyen bir yıla karşılık gelen döneme devredilemez,

c) Yılı tamamlanmadan, çekilebilecek azami suyu temine yetecek enerji miktarının tamamının kullanılması halinde, bir yıla karşılık gelen aynı dönem içerisinde ilave enerji verilmez.

(8) Belge sahibi, kullanma belgesinde belirtilen enerji miktarından fazlasını kullanamaz.

Diğer ölçüm sistemleri

MADDE 8 – (1) Ön yüklemeli su sayacı ve ön yüklemeli elektrik sayacı dışında bir ölçüm sisteminin tespiti durumunda, bölge müdürlüğü sınırları içerisinde bu ölçüm sisteminin kullanılmasına, ilgili bölge müdürlüğünün görüşü alınarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından karar verilir.

Sicil

MADDE 9 – (1) Kullanma belgesinde belirtilen, bir yıl içerisinde çekilebilecek azami su miktarı ile kuyuya takılan ölçüm sisteminin seri numarası DSİ tarafından bir sicile kaydedilir.

Ölçüm sisteminin muhafazası

MADDE 10 – (1) Ölçüm sisteminin dış etkilere ve müdahalelere karşı korunmasından belge sahibi sorumludur.

(2) Ölçüm sisteminin arızalanması veya hasar görmesi halinde DSİ yetkililerinin bilgisi dâhilinde arızalı ölçüm sistemi sökülerek belge sahibi tarafından otuz gün içinde tamir ettirildikten sonra DSİ yetkililerinin bilgisi dâhilinde takılır.

(3) Her ne sebeple olursa olsun ölçüm sistemi söküldüğü zaman kuyudan yeraltısuyu çekimi yapılamaz.

(4) Sulama amaçlı kullanılan sayaçlar, sezon sonunda ve DSİ bölge müdürlüğünün mahalli olarak belirleyerek, müsait vasıtalarla duyurduğu zaman aralığında, belge sahibi tarafından sökülerek, kış şartlarına karşı emniyete alınır.

Ölçüm sistemi üzerinde bulunması gereken bilgiler

MADDE 11 – (1) Her ölçüm sistemi üzerinde silinemeyen, dışarıdan görülebilen ve kolayca okunabilecek şekilde aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Ölçüm sisteminin ticari markası, modeli ve tipi.

b) Ölçüm sisteminin yapım yılı.

c) Yeraltısuyu kullanma belgesinin numarası.

Taahhütname

MADDE 12 – (1) Yeraltısuyu kullanma belgesi, bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan taahhütnamenin imzalanmasını müteakip verilir. Daha önce kullanma belgesi almış olanlar ise, taahhütnameyi imzalamadan kuyuya ölçüm sistemi monte edemezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ölçüm Sistemlerinin Denetimi ve Yaptırımlar

Denetim

MADDE 13 – (1) DSİ, 167 sayılı Kanuna uygun olarak, bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek ve yürütülmesini sağlamak için ölçüm sistemlerinin denetimini yapar.

(2) Denetim,  kullanma belgesinde belirlenen miktardan fazla yeraltısuyu çekimine sebep olabilecek; ölçüm sistemi kullanılmaması, arızalı, hatalı ya da kötüniyetli olarak ölçüm sistemi kullanılmasının önlenmesi maksadıyla yapılır.

Yaptırımlar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara aykırı hareket edenler ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında, 167 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre işlem yapılır.

(2) Ön yüklemeli karta yüklenen su veya elektrik miktarı tükenince yeraltısuyu kullanılamaz. Buna aykırı hareket edenlerin kullanma belgesi iptal edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

25/2/2011 tarihinden önce belge almış olanlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25/2/2011 tarihinden önce yeraltısuyu temini maksadıyla kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olanlar, bu tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen ölçüm sistemini kurarlar.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek -1

TAAHHÜTNAME

 

Madde 1 – Kapsamı;

Bu taahhütname Devlet Su İşleri tarafından belgeye bağlanan yeraltısuyunun çekiminin yapılabilmesi için, belge sahibi tarafından monte edilen ………………………  ölçüm sisteminin kullanım hususlarını kapsamaktadır.

Madde 2 – Konusu;

Kullanma belgesi verilecek kuyularda, müracaat sahibi tarafından ölçüm sistemlerinin kullanılması şartları olup, taahhütname sadece belge alacak kişi tarafından verilir.

Madde 3 – Bu taahhütname, kullanma belgesi süresince geçerlidir.

 

DSİ …….. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                       …………………..

 

a) Ön yüklemeli su sayacı/Ön yüklemeli elektrik sayacı v.b. ölçüm sistemini kendi imkanlarım ile temin ederek, kuyuya monte edeceğimi,

b) Kullanma belgesindeki adresime, DSİ tarafından yapılacak her türlü tebligatın geçerli olduğunu ve tarafıma yapıldığını,

c) Ölçüm sisteminin her türlü sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu ve bu taahhütnamedeki bilgilerin doğru olduğunu, yapılacak inceleme sonucunda aksinin tespit edilmesi durumunda yeraltısuyu kullanma belgesinin iptali dahil her türlü sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

                                                                                                                Tarih

                                                                                                        Belge sahibinin

                                                                                                    adı soyadı ve imzası

 

Belge Sahibinin T.C. Kimlik Numarası:

Belge No:

Belge Sahibinin Adresi:

Ölçüm Sisteminin Türü ve Numarası:

Yeraltısuyu Kullanma Belgesi Numarası:

 

Eki: Kullanma Belgesi (1 adet)